Ranbajk - Potreba u kretanju

Ogromnu potrebu za kretanjem deca obično zadovoljavaju u igrama.

Igra za njih - to je, pre svega, da se kreću. Za vrjeme pokretnih igara na otvorenom kod dece se poboljšava kretanje, razvijaju se osobine kao što su inicijativnost i samopouzdanje, poverenje i istrajnost. Oni uče da koordiniraju svoje aktivnosti, pa čak i poštuju izvesne (na početku, naravno, primitive) pravila.

Govoreći o uticaju igre na mentalni razvoj, treba imati u vidu da ona tera da razmišljamo logićnije, smirivati emocije, odmah reagovati na akcije protivnika i partnera. Razvijanjem navike slobode radnje, igra stvori uslove za slobodno ponašanje van aktivnosti u igri, koje vode razvoju sposobnosti djeteta za samoorganizovanje, samokontrolu.

Ruski prosvetitelj V.A. Suhomlinski naglasio da je "igra - veliki svetli prozor, kroz koji je duhovni svet deteta spaja protocima životvornih ideja, koncepata o svetu. Igra - to je iskra, koja je zapalila plamen zainteresovanosti i radoznalosti".